މިއީ އަހަރެން ދައްކަން ބޭނުންވި ވާހަކައެއް ނޫން! އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު މަރުވީ އޭނާޔަށް ދުވަހަކުވެސް ނުފެނި

މިރޭ މިދަންވަރު ނުނިދިގެން މިއުޅެނީ މިވާހަކަ ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ކިޔައިދީފައި ނޫނީ ނިދަން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. މާދަން ވާނެގޮތެއް ވާންވީއެވެ. އަހަރެންގެ އަގައިން އަހަރެން ބުނަން ބޭނުންވި ބަސް ބޭރުކޮށް ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަން ބޭނުންވީއެވެ. ދިމާވި ހާދިސާކުރުގޮތަކަށް ބުނެލާނަމެވެ. މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރައްޓެއްސަކާއި އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެގުޅީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުންނެވެ. ކާކުތޯ ބަލަން ފޯނުނެގުމުން ބުނެލީ ޖަލުގައިއޮތް އަހަރެންގެ ކްލައިންޓެއްގެ ނަން ބުނުމަށްފަހު އޭނަގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު މަރުވި ވާހަކައެވެ. އެއާއި އެކު ބުނެލީ އެވާހަކަ އޭނަޔަށް ކިޔައި ނުދިނުމަށެވެ. އެއީ އޭނަޔަކީ މަސްނޫއީ ހިތެއްލައްވާފައިވާ މީހަކަށްވެ އެހިތުގެ މުއްދަތުކަމަށް ޑޮކަޓަރުން ލަފާދީފައިވާ 20 އަހަރު މިހާރު ހަމަވެ އަލުން އޮޕަރޭޝަން ކުރަންޖެހިފައި ވުމެވެ.

އަހަރެން އެންމެފަހުން އޭނާއާއި ބައްދަލުވީ އިއްޔެއެވެ. އަހަރެން ގާތު އޭނާ މައްސަލައިގެ ކަންކަމަށްވުރެ ބޮޑަށްދެއްކީ އޭނާގެ ބަލިހާލަތުގެ ވާހަކައެވެ. ކާއެއްޗެހި ނުކެވޭ ވާހަކައެވެ. ގައިގައިރިއްސާ ވާހަކައެވެ. އުނަގަނޑުގައި މާބޮޑަށްވެސް ރިއްސާވާހަކައެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކުރި ވާހަކައެވެ. ދައްކަނީ އޭނާގެ އޮޕަރޭޝަނެވެ. ތަކުރާރުކޮށް އަބަދު ބުނަމުންދަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވިހެއިތަނާ ޖަލަށް އައުމުން ދަރިފުޅު ނުފެނުނު ވާހަކައެވެ. ދަރިފުޅަކީ ހިތުގެ ބަލީގެ މީހަކަށްވީތީ ޑޮކްޓަރުން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ލަފާދިނަސް އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އާއިލާއިން ބޭނުންވަނީ އޭނަގޮސްގެން ކަމުގައިވާތީ ޔަގީންކަން ނެތް އެ އޮޕަރޭޝަންކުރަން އޭނަ ދާންބޭނުން ވާހަކައެވެ. ގިނަވަގުތު ހިތްދަތިކޮށްފައި ރޮނީއެވެ.

މިހިސާބުން އޭނާގެ ކުށަކީކޮބައިތޯ ސުވާލުއުފެދޭނެއެވެ. އޭނަގެ ޙަޤީޤީ ކުށަކީ މިދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރަން އައުމެވެ. އޭނަޔަކީ ޑިގްރީގައި މާމޮޅު ނަތީޖާއެއް ނުލިބުނު މީހެއްކަމުން ދަށުން މާކްސްލިބޭ އެހެން އެކްސްޕާޓްރިއޭޓްސްވެސް އަންނަ އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ރާއްޖެއައީއެވެ. އޭނަބަލާ އެއަރޕޯޓަށް ދިޔައީ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެކެވެ. ކުޑަބޮހެކެވެ. އޭނަ ނިދަންޖެހޭތަން ދެއްކީވެސް މިދެންނެވި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުމީހާއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ކުޑަ އެހެނަސް ބޮޑުމީހެއްގެ ގޮތުގައި އޭނަދެކޭ ބާރުގަދަ ބިދޭސީ މީހާއާއި އޭނަޔާއި ދެމީހުން ކުންފުނީގެ ތަޙުޤީޤަކަށް ހާޟިރުކުރެވެއެވެ. އަދި އެތާގައި ތިބި މީހުން ބުނިގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުން އެތަނުން ވަޒީފާއިން ވަކިވިކަމުގެ ރީތިލިޔުމެއް ދޭނެކަމުގެ ހުވަފެން އެމީހުންދައްކައެވެ. ބޮޑު ބިޔަ ކުންފުންޏަކުން އެފަދަލިޔުމެއް ލިބޭތީ އޭނަ އުފަލުން ޕޮލިހަށް ދިޔައީ މިބެދޭ މަޅީގެ ބޮޑުކަން ނޭގިހުރެއެވެ.

ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އޭނަ އާއެކޭ ބުނެ ޖަވާބު ދެމުންދިޔައީ ވަޒީފާ ދިންތަނުން ލިބުނު ޔަގީންކަމާއި، ކުޑަ ބޮސް ދިން ޔަގީންކަމާއި، ދިވެހި ޝަރުޢީނިޒާމަށް ކުރެވޭ އިތުބާރެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ކުޑަބޮސްގެ ލަފަޔާއި، ޖަލުން އޭނައާއި ބައްދަލުކުރި އޭނަގެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ވަކީލެއްގެ އެހީނުހޯދައި ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުން މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުރޭނެކަމަށް ބުނުމުން އެމީހުން ބުނިގޮތަށް އޭނަކަންކުރީއެވެ. ދުވަސްތައް ދިގުލައިގޮސް މުއްދަތަކަށްފަހު މުއްދަތެއް އިތުރުކޮށް އަދި ވަކި ހިސާބަކުން ދަށުކޯޓުން ދޫކުރުމުން މަތީކޯޓުން އެދޫކުރި ދޫކުރުން ރަގަޅުނޫންކަމަށް ނިންމި ހިސާބުން ފެށިގެން މުއްދަތު ޖަހައިޖަހައި ހަމަސް ފާއިތުވުމުން އޭނާ ވަކީލެއްގެ އެހީހޯދުމަށް އަހަރެންނާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވެގެން ބުންޏެވެ.

އޭރުވަނީ ތަހުޤީޤުނިމި ޝަރިޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. އަވަސްގޮތަކުން ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ގެނެވޭތޯ އަހަރެން ބެލީމެވެ. މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް އައުމުން އޭނާގެ ބަންދުން ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަޢުލަތުން ޖަވާބަކަށް ބުނަމުންދިޔައީ ބިދޭސީއެއްވީމަ ދޫކޮށްފިއްޔާ ފިލާފާނެވާހަކައެވެ. ރަގަޅެވެ. ބިދޭސީއެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމައެވެ. ފިލާފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމެއްނެތި ފިލާފާނެކަމަށް ބަންދުކުރުމަކީ ބަންދު ސައްޙަކުރެވިގެންވާނެ ހުއްޖަތެއްނޫނެވެ. ދެވަނަ ބަހަކަށް ބުނަމުންދިޔައީ ބިދޭސީއެއް ވީމަ ދެންތިބީވެސް ބިދޭސީން ކަމުގައިވާތީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެކަމަށެވެ. މިވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ޤާޟީއަށްވެސް ހީފުޅުވެލައްވަނީ އެދައްކަނީ ކިތަންމެ ތަނަކުން ރަގަޅުވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. ޤާޟީ ހަދާނުގައި ނުހުންނަނީ ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަވާނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނަކަމެވެ. ބިދޭސީއެއްވީމައެވެ.

އަހަރެން މަޑުކޮށްގެންހުރީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނުވޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިބެންދެނެވެ. ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގުނީ އޭނަގެ މައްޗަށް ސައްޙަ ހެކިބަހެއް ލިބިފައި ނެތްކަމެވެ. ކުޑަބޮސް އޭނަޔާއި އިދިކޮޅަށް ދިން ހެކިބަހާއި އޭނަގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފް ނޫން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތްތަނެވެ. ދަޢުވާ އުފުލިފައިވަނީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 310 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ދެކުށެއް ކުރިކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނަގެ އަމިއްލަ އިޢުތިރާފް އެއީ ޞައްޙަ އިޢުތިރާފެއް ކަމުގައި ބެލިނަމަވެސް ދައުވާކުރެވޭނީ 310 ވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައިވާ ޖުނަޙު 1 ވަނަ ދަރަޖައިގެ އެންމެ ކުށަކަށެވެ. އެއީ 4 މަހާއި 24 ދުވަހެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށަކީ މުޚާލަފާތަކަށްވުންވެސް އެކަށީގެންވާ އަދި މައްސަލައަކީ ހުއްދަ ދިފާޢެއް ކަމުގައިވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމުގެ ނުފޫޒު ދިފާޢެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މައްސަލައެއް ކަން މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ދަޢުލަތުގެ ވަކީލަށް އެނގިލައްވަންވާނެއެވެ. މިހެންވުމުން ދިގުނުދަންމައި ނިންމިނަމަ ހާދަރަގަޅުވީހެވެ.

އެހެނަސް މުޅި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ އެންމެގިނަ މަސައްކަތްކުރި މީހާގެ ލަގަބުހޯދުމުގެ ރޭހާއި ބޮސްގެ ރުހުން ހޯދުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި، މިފަދަ ބައެއް ބޭކާރު ކަންކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޢާންމު އަޚުލާޤާއި މަސައްކަތުގެ ސުލޫކުމިވަނީ ވަޔެއްއަރާހެން އަރައިގެން ގޮސްފައެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން، އުޅެންޖެހޭ ހާސްކަމާއި، ކުލީގެ އުދަގުލާއި، ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އަރައިގެން ދިއުމާއި، ރުފިޔާގެ އަގެއް ނެތުމަކީ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭމީހުންގެ އަނެއް އަޅުވެތިކަމެވެ. ނަތީޖާ މިފެންނަނީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުގުރިޖަހާފައިހުރި ކަންފަތެއްދޭން މަޖުބޫރުވުމެވެ. ވަގުތުގެ ތާށިކަމުންނެވެ. މިވަގުތުގެ ތާށިކަން ހިތަށް ގެނެވޭނީ ތިމާ މަޅިއަކަށް މެހޭ ދުވަހުއެވެ. ނޭގިހުއްޓާ ޖަލަށްދާންޖެހި ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ނުވަތަ ދަރިންތަކުގެ މޫނު ނުފެނި މަރުވާދުވަހަކުންނެވެ.

What was the strategy behind Trump winning?

The political veterans never predicted that Trump may win American presidential election. Some Gurus behind Hillary team even congratulated each other when they knew Trump would be their opponent. They thought he was weak and can’t beat Hillary. 

They never thought deeply about the campaign strategy of Trump. Trump was running a gambling business. In the Gambling games owners of the Gambling Center will calculate the edge before they open the service for the public. They will make it in a way that 2/3 of the games they will make money.  1/3 will go to professional Gamblers. 

The Gambling strategy I can see everywhere in the Trump campaign. He was showing something else and he was targeting silent white crowd who do not turn in any of the polls. The people who go for media polls are middle class and lower class people. Hillary was getting those votes and was so sure she will win. 

Trump’s all the policies were targeted to rich white people and they were his silent coalition. He challenged the media and do simple things which media will make it big and every day he will be in the breaking news. He was not so famous compared to Hillary at the beginning. 

Strategically he was becoming famous by challenging not only media but to Muslims and Jewish nations. He wanted to make sure everyone will talk about Trump everyday. And successfully he did that too. Even during the voting days also he became star by watching his wife’s vote paper and tweet from his son.

TRUMP WON! Congratulations to all voters.

Trump WON! This would be the breaking news which many people will like to hear. And many will vote to see what the magic Trump will do to “Make America Great Again”.

As soon as the voting starts Trump was making news by doing simple things which American people will never think it was done purposely. 

Looking to his wife’s ballot paper and tweet from his Son, a picture of the vote.These all are done to get free media attention. 

As campaign starts, Trump was making free media attention. He was not much famous compared to Hillary. But at the end, today,  he is much more famous than Hillary. Congratulations! Trump and the Team.

ކުށް ކުރާ ސަބަބު ދެނެގަތުން – 1

ކުށްކުރާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކުށްވެރިންގެ ކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކްރިމިނޮލޮޖިސްޓުން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ތިއަރީ ތަކާއި ހޯދުންތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުށް މަދުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ކުށް ނައްތާލުމެވެ. ކުށް ކުރާ އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި ކުށްކުރާ ގޮތްތަކާއި އެއްކުށާއި އަނެއްކުށާއި ދެމެދު ހުރި ގުޅުން ހޯދައިގަތުމެވެ.

މިފަދަ އެކިއެކި ތިއަރީ ތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޟުމޫނުގައި މި ބަލާލަނީ “ކްރައިމް އޮޕޯޗުނިޓީ ތިއަރީ” ނުވަތަ ކުށުގެ ފުރުޞަތު އޮން މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ތިއަރީއެވެ. މި ތިއަރީ ބުނާގޮތުން ކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ އެކިއެކި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮތް އަދި އެންމެ ފައިދާބޮޑު އެހެނަސް ކުށްވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ކުޑަ ކުށްތައް ކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ގިނަ ކުށްތަކަކީ “ވައިޓް ކޯލާ ކްރައިމް” ނުވަތަ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ “ނަންވައިލަންޓް” ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކުށްތަކެވެ. މިފަދ ގިނަ ކުށްތަކަކީ ރޭވުން ތެރިކަމާއި ހިކްމަތްތެރި ކަމާއި ވިސްނުން ބޭނުންކޮށްގެން ދުރާލާ ކަންކަން ރާވައިގެން ކުރެވޭ ކުށްތަކެވެ.

މިއީވެސް ކުށެއް ކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފައިސާ ތަކެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކެވެ. ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ އެންމެންގެ ވެސް ވިސްނުން ބިނާވެފައި ހުންނާނީ އަވަސްގޮތަކުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމެވެ. ނުވަތަ ފައިސާތަކެއް ހޯދުމަށެވެ. މިފަދަ ކުށްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުރާ މިންވަރު މަދެއްނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ކުށްވެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރެވޭގޮތްވެ އެމީހުންގެ ޝިކާރައަކަށް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ވެފައެވެ.

“ކްރައިމް އޮޕޯޗުނިޓީ ތިއަރީ” ބުނާގޮތުން މިފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރާނީ ކުށްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މުވައްޒަކު އެނާއާއި ބައިވެރިވޭތޯ އެވެ. އަދި ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް ފެނުމާއި އެކު އެފަދަ ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުން ހިފާފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހޯދައިގަތުމަށް ފޭސްބުކް އާއި ލިންކްޑްއިން ފަދަ ސޯޝަލް ވެބްސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިރާސާކޮށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ދަންނަ އަދި އެތަނެއްގައި ހުރިމީހާ ދަންނަ މީހަކު ހޯދާ އެފުރުޞަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އެއްބަސްވެވޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދާނެއެވެ. އަދި ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތަކާއި ކުށްކުރުމަށްފަހު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ދިރާސާކޮށް އެއްބަސްވެވޭގޮތްތަކެއް ހޯދާނެއެވެ.

މި ތިއަރީގައިވާފަދަ ކޮންމެ ކުށެއް ކުރުމަށް ފައިދާބޮޑު ފުރުޞަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އެފުރުޞަތު ހޯދައި ދެނެގަތުމަކީ ކުއްލި މުއްސަދިކަމެއް ހޯދަން ބޭނުން ކޮންމެ ބުއްދިވެރި ހިކްމަތްތެރި ކުށްވެރިޔެއްގެ ވެސް ޟަރޫރީ ވާޖިބެކެވެ. މި ޟަރޫރީ ވާޖިބު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ހޯދަން މަޖުބޫރެވެ. ސައިކަލް ވިއްކަން މަޝްހޫރު ޝީޝާގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެރެގަތުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޝީޝާގެ ވިޔަފާރީގެ އެކައުންޓްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކާއި ޑޮލަރުވިއްކަން އުޅޭ މީހުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ޑޮލަރު ވިއްކާގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެސްބީއައި އިން ވިޔަފާރިކުރާ ގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. މިއީ އެއްދުވަސް ދެދުވަހުން ކުރެވޭ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ރޭވުންތެރިކަމާއި އެކު ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

މިކަން ކަމާއި ބެހޭ ދިރާސާކުރުމަށް ކުށްވެރިންގެ އިންޓެލިޖެންސް ނެޓްވޯކް ނުވަތަ ކުށްވެރިން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ވިއުގަތައް ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ވިއުގަތައް މެދުވެރިކޮށް ކުށްކުރާނެ ގޮތް ހޯދާ އެކިއެކި ހިސާބުތަކަށް އައްޔަންކުރަންޖެހޭ މީހުންނާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ތާރީޚްތަކާއި ކަންކުރާނެގޮތް ރާވާ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅި އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް ކުށްކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. މިއީ ދާދިފަހަކުން ކުރެވިގެންދިޔަ އަދިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އޭގެ ހުރިހައި ބައިވެރިން ނުހޯދޭ ކުށެކެވެ.

މިތިއަރީ ބުނާގޮތުން މިފަދަ ކުށްތައް ބައެއް ފަހަރު ކުރަނީ ސިޔާސީ ނުވަތަ ދީނީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ފިކުރީ ވިސްނުމަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ފެށުމަކީ ފެންނަންހުންނަ ފުރުޞަތު ކަމުގައިވާތީ ފެންނަންހުންނަ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަކުރުމުން ކުށްކުރުން މަދުވާނެއެވެ.

ކުށްކުރުން، ކުށްވެރިވުން، ކުށްވެރިކުރުން

ޚަބަރު އަޑުއަހާމީހަކު ހަމައެކަނި ޚަބަރުތައް އަޑުއަހާނަމަ އެމީހަކަށް އަބަދުވެސް އަޑުއިވޭނީ ކުށްކުރާ ވާހަކައެވެ. ހޮޅުއައްޓަށްގޮސް ވާނުވާ ސާފުކުރުމުންވެސް އިވޭނީ ކުށްކުރާ ވާހަކައެވެ. މިވެނި މީހަކު މިވެނި ކުށެއްކޮށްފި، އެވެނި މީހަކު ކުށެއްކޮށްގެން އެބަ ހޯދާ ފަދަ އަޑުތަކެވެ. އަޑުއަހާމީހާ އަކީ ބުއްދިއެއް ނެތް މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ ތިމާގެ ބުއްދީގެ މައްޗަށް ބާރެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ އޭނައަށް ފެންނާނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުށްވެރިންނެވެ. މިއީ މިއަދު ދިވެހި މި ކުޑަ ޖަޒީރާ ގައުމުގެ ހާލަތެވެ. އެއްބައްރަކަށް އޮތްނަމަ ނޫޅެވޭވަރަށް ކުށްކުރާ މީހުން ހޭލަމޭލައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ.

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދުވަހަކުވެސް ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުގެންދެވޭ މީހަކަށް ކުށްކުރުމަކީ ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކޮށްފިނަމަ ބޮޑު އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތިމަންނަ މިވެނި ތަނެއްގައި އެވެނި މަޤާމެއްގައި ހުރިނަމަ މިވެނިއެވެނި އަދަބު ދޭނަމޭ ބުނާމީހުންވެސް މަދުންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން ފެނެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ކުށްވެރިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ވިސްނާނުލައެވެ.

ކުށެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެއްވެސް މީހަކު ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ހިގާށޭ ރަގަޅު ވަރެއްގެ ކުށެއް ކޮށްލަމާއޭ ކިޔާފަ އެއްވެސް ބަޔަކު ގުރޫޕް ހަދައިގެން ކުށެއްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. މީސްމީހުން ކުރަނީ އެކިއެކި ޢަމަލުތަކެވެ. ކަންކަމެވެ. މަސްވެރިންތަކެއް މަހަށްގޮސް ބާނާ މަސް ނުކިރިގެން އެކަމާއި އައި ރުޅިން ގޮސް މަސްތައް އަތޮޅު އޮފީހަށް އަޅާލީ ކުށެއް ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އެއީ އެމީހުން އެވަގުތު އައިސްފައި ހުރި ރުޅިއެއްގެ ސަބަބުން ކުރިކަމެކެވެ. ރެޔާއި ދުވާލު ކުރާ މަސައްކަތުން މަންފާއެއް ނުލިބި ނުއަގުގައި ވިއްކާލަން ޖެހޭތީ އުފެދުނު ޖަޒުބާތުތަކެއްގެ ނަތީޖާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުށްވެރިވީއެވެ.

ގަބުރު މަތީގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހަރާމްކަމެއްކަމުގައި ދީން ދަންނަ މީހުން ބުނާ އަޑުއިވޭތީ ގަބުރު ހުރި މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ނުކުރަންވެގެން ގެޔެއްގައި ނަމާދު ކުރިމީހުން އެނަމާދު ކުރީ ކުށެއް ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އެމީހުންނަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުން ނަމަ ގަބުރުމަތީގައި ނަމާދުކުރުންފަދަ ބޮޑު ކުށަކަށް އަރައިނުގަތުމަށްޓަކައި ކުރިހެޔޮ ކަމެކެވެ. ނުބައިކަމެއް ނުކުރަންކުރި ހެޔޮކަމުގެ ސަބަބުންވެސް ކުށްވެރިވީއެވެ.

ދުވަހު ނޫހެއް ހުއްޓާލަންޖެހުމާއި އޮންލައިން ނޫހެއް ހުއްޓާލުމާއި ނޫސްވެރިޔަކު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އެކަންކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނޫސްވެރިންތަކެއް ނުކުމެ ވަކިސަރަހައްދެއްގައި އިށީދެގެން މަޑުންތިބީ ކުށެއް ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އެމީހުން އާމްދަނީ ހޯދަންކުރާ މަސައްކަތް ބަޔަކު ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ހުއްޓުވަމުންދާކަމަށް ފެންނާތީ އެބަޔަކަށް އެމީހުންނަށް އެކަން އެނގޭކަން ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަންގާށެވެ. އެބަޔަކަށް އެކަން އެނގުނެއްކަމަކު އާޚިރުގައި ކުށްވެރިވީ އެހިތްވަރު ކުރި މީހުންނެވެ.

މިފަދަ ކޮންމެ ހާދިސާއަކާއި ދެމެދު ވިސްނާލުމުން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ކުށެއްކަމުގައި ނުވާކަންތައް އަނެއްބަޔަކު ނުކުމެ ކުށެއް ކަމުގައިހަދާ ކުށްވެރިކުރާކަމެވެ. ކުށްވެރި ކުރާ މީހުން ކުށްވެރި ކުރަނީ ކުށްވެރިކުރަން ނިންމާ މީހާއަށް މިހެދެނީ ގޯހެއްކަން އެނގިހުރެ އިތުރު ބަޔަކު އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެތީ ބިރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ކުށްވެރިކޮށް ލިޔުން ހަދާ އެލިޔުން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ ތަކަށް ހުށަހަޅާ އެތަނުން އެއަށް ފައިސިލާކޮށް އެނިންމި ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް އަދަބުދީ ނިންމަނީ ބާރުހުރިފަރާތުގެ ބަތާ ކައިގެން އުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ދިވެހީންނެވެ. މިއިން މީހަކު ކުރާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ކުށްވެރިކުރަން އެހެން ބަޔަކު އުޅޭތަން ފެންނައިރަށް ހޯހޯ ގޮވާ ރޮއިއާދޭސް ކުރަމުން ދުވާނެއެވެ. މިއީ ފަނާކުރުވަނިވި ޖަންގަލީގެ ނިމުމެއް ނެތް އުޞޫލެވެ.

Back to Legal Service

I wanted to stop everything I was doing after my school. I wanted to be a business man. I thought any one can start a business even without single penny in the pocket. 

I wanted to experience something different. I stopped my government job. And stopped going for any other jobs. I was searching for better future with blank plan.Plan was in the back end of my mind. Not written. 

I joined hands with two other friends to form a company. We made some money in short time and before we got any penny to our pocket we ended up the company and all the money we made we given to a charity.

Second attempt was again to start a small business with another two friends and it was ended before bringing any goods to local area.

I thought it would be better to start business with single man instead of two. This time I joined three people separately. With each one I have different business. And I would help them to start and development of the business which is in their name. All three got success. When they saw money in their hand and when they found they can do everything without me, again I have to walk out of the business. My entire time was wasted. 

With all those experiences and knowledge I started business on my own.  My capital was less than US $50. I bought a mobile phone and sim card. And ran a small online advertisement. I started making small amount of money first. Few days later I was getting more and more customers.  And now I make money using same thing which I have stopped three years ago. 

My experience taught me to start the business from which I have enough experience and knowledge. It’s always better to search our brain to get a clue on how we could start our future business. 

I think I have to change my career

Past eight plus years I have been busy handling all the types of legal issues which are faced by my clients and my employers. I have received a good income but nothing saved for my future. Every day I have to work. If I do not work no-one is there to give me anything. No-one is there to do my job.

I know some x-MPs x-JUDGEs who do not have anything now. They are just senior citizens with no money. What they get is their pension or some few amount of money from their children.

Now my age is 33, next Jan I will be 34. Day by day I am getting old. After 32 years I will be 65. If I continue in this career as it is I might get, after 65, some good money as pension. Now, if I choose to do something better I think I can get much bigger amount.

So, today I am starting to change my career to something new to me but not new to many of the people whom I meet as clients.