What was the strategy behind Trump winning?

The political veterans never predicted that Trump may win American presidential election. Some Gurus behind Hillary team even congratulated each other when they knew Trump would be their opponent. They thought he was weak and can’t beat Hillary. 

They never thought deeply about the campaign strategy of Trump. Trump was running a gambling business. In the Gambling games owners of the Gambling Center will calculate the edge before they open the service for the public. They will make it in a way that 2/3 of the games they will make money.  1/3 will go to professional Gamblers. 

The Gambling strategy I can see everywhere in the Trump campaign. He was showing something else and he was targeting silent white crowd who do not turn in any of the polls. The people who go for media polls are middle class and lower class people. Hillary was getting those votes and was so sure she will win. 

Trump’s all the policies were targeted to rich white people and they were his silent coalition. He challenged the media and do simple things which media will make it big and every day he will be in the breaking news. He was not so famous compared to Hillary at the beginning. 

Strategically he was becoming famous by challenging not only media but to Muslims and Jewish nations. He wanted to make sure everyone will talk about Trump everyday. And successfully he did that too. Even during the voting days also he became star by watching his wife’s vote paper and tweet from his son.

TRUMP WON! Congratulations to all voters.

Trump WON! This would be the breaking news which many people will like to hear. And many will vote to see what the magic Trump will do to “Make America Great Again”.

As soon as the voting starts Trump was making news by doing simple things which American people will never think it was done purposely. 

Looking to his wife’s ballot paper and tweet from his Son, a picture of the vote.These all are done to get free media attention. 

As campaign starts, Trump was making free media attention. He was not much famous compared to Hillary. But at the end, today,  he is much more famous than Hillary. Congratulations! Trump and the Team.

ކުށް ކުރާ ސަބަބު ދެނެގަތުން – 1

ކުށްކުރާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކުށްވެރިންގެ ކަންކަން ހޯދާ ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކްރިމިނޮލޮޖިސްޓުން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ތިއަރީ ތަކާއި ހޯދުންތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުށް މަދުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ކުށް ނައްތާލުމެވެ. ކުށް ކުރާ އެކިއެކި ސަބަބު ތަކާއި ކުށްކުރާ ގޮތްތަކާއި އެއްކުށާއި އަނެއްކުށާއި ދެމެދު ހުރި ގުޅުން ހޯދައިގަތުމެވެ.

މިފަދަ އެކިއެކި ތިއަރީ ތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޟުމޫނުގައި މި ބަލާލަނީ “ކްރައިމް އޮޕޯޗުނިޓީ ތިއަރީ” ނުވަތަ ކުށުގެ ފުރުޞަތު އޮން މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ތިއަރީއެވެ. މި ތިއަރީ ބުނާގޮތުން ކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ އެކިއެކި ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮތް އަދި އެންމެ ފައިދާބޮޑު އެހެނަސް ކުށްވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ކުޑަ ކުށްތައް ކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ގިނަ ކުށްތަކަކީ “ވައިޓް ކޯލާ ކްރައިމް” ނުވަތަ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ “ނަންވައިލަންޓް” ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކުށްތަކެވެ. މިފަދ ގިނަ ކުށްތަކަކީ ރޭވުން ތެރިކަމާއި ހިކްމަތްތެރި ކަމާއި ވިސްނުން ބޭނުންކޮށްގެން ދުރާލާ ކަންކަން ރާވައިގެން ކުރެވޭ ކުށްތަކެވެ.

މިއީވެސް ކުށެއް ކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފައިސާ ތަކެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ކުށްތަކެވެ. ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ އެންމެންގެ ވެސް ވިސްނުން ބިނާވެފައި ހުންނާނީ އަވަސްގޮތަކުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުމެވެ. ނުވަތަ ފައިސާތަކެއް ހޯދުމަށެވެ. މިފަދަ ކުށްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުރާ މިންވަރު މަދެއްނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަދަ ކުށްތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ކުށްވެރިންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރެވޭގޮތްވެ އެމީހުންގެ ޝިކާރައަކަށް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ ވެފައެވެ.

“ކްރައިމް އޮޕޯޗުނިޓީ ތިއަރީ” ބުނާގޮތުން މިފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުށްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިރާސާކުރާނީ ކުށްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އިދާރާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މުވައްޒަކު އެނާއާއި ބައިވެރިވޭތޯ އެވެ. އަދި ފުރުޞަތު އޮތް ކަމެއް ފެނުމާއި އެކު އެފަދަ ފުރުޞަތެއްގެ ބޭނުން ހިފާފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހޯދައިގަތުމަށް ފޭސްބުކް އާއި ލިންކްޑްއިން ފަދަ ސޯޝަލް ވެބްސައިޓްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިރާސާކޮށް އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ދަންނަ އަދި އެތަނެއްގައި ހުރިމީހާ ދަންނަ މީހަކު ހޯދާ އެފުރުޞަތުގެ ވާހަކަ ދައްކާ އެއްބަސްވެވޭ ގޮތްތަކެއް ހޯދާނެއެވެ. އަދި ކުށްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތަކާއި ކުށްކުރުމަށްފަހު ޢަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ ދިރާސާކޮށް އެއްބަސްވެވޭގޮތްތަކެއް ހޯދާނެއެވެ.

މި ތިއަރީގައިވާފަދަ ކޮންމެ ކުށެއް ކުރުމަށް ފައިދާބޮޑު ފުރުޞަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އެފުރުޞަތު ހޯދައި ދެނެގަތުމަކީ ކުއްލި މުއްސަދިކަމެއް ހޯދަން ބޭނުން ކޮންމެ ބުއްދިވެރި ހިކްމަތްތެރި ކުށްވެރިޔެއްގެ ވެސް ޟަރޫރީ ވާޖިބެކެވެ. މި ޟަރޫރީ ވާޖިބު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ހޯދަން މަޖުބޫރެވެ. ސައިކަލް ވިއްކަން މަޝްހޫރު ޝީޝާގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެރެގަތުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ޝީޝާގެ ވިޔަފާރީގެ އެކައުންޓްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކާއި ޑޮލަރުވިއްކަން އުޅޭ މީހުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ޑޮލަރު ވިއްކާގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި އެސްބީއައި އިން ވިޔަފާރިކުރާ ގޮތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. މިއީ އެއްދުވަސް ދެދުވަހުން ކުރެވޭ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ރޭވުންތެރިކަމާއި އެކު ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.

މިކަން ކަމާއި ބެހޭ ދިރާސާކުރުމަށް ކުށްވެރިންގެ އިންޓެލިޖެންސް ނެޓްވޯކް ނުވަތަ ކުށްވެރިން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ވިއުގަތައް ބޭނުންކުރާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ވިއުގަތައް މެދުވެރިކޮށް ކުށްކުރާނެ ގޮތް ހޯދާ އެކިއެކި ހިސާބުތަކަށް އައްޔަންކުރަންޖެހޭ މީހުންނާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް ތާރީޚްތަކާއި ކަންކުރާނެގޮތް ރާވާ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަނޑައެޅި އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް ކުށްކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. މިއީ ދާދިފަހަކުން ކުރެވިގެންދިޔަ އަދިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އޭގެ ހުރިހައި ބައިވެރިން ނުހޯދޭ ކުށެކެވެ.

މިތިއަރީ ބުނާގޮތުން މިފަދަ ކުށްތައް ބައެއް ފަހަރު ކުރަނީ ސިޔާސީ ނުވަތަ ދީނީ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ފިކުރީ ވިސްނުމަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ފެށުމަކީ ފެންނަންހުންނަ ފުރުޞަތު ކަމުގައިވާތީ ފެންނަންހުންނަ ފުރުޞަތުތައް ކުޑަކުރުމުން ކުށްކުރުން މަދުވާނެއެވެ.

ކުށްކުރުން، ކުށްވެރިވުން، ކުށްވެރިކުރުން

ޚަބަރު އަޑުއަހާމީހަކު ހަމައެކަނި ޚަބަރުތައް އަޑުއަހާނަމަ އެމީހަކަށް އަބަދުވެސް އަޑުއިވޭނީ ކުށްކުރާ ވާހަކައެވެ. ހޮޅުއައްޓަށްގޮސް ވާނުވާ ސާފުކުރުމުންވެސް އިވޭނީ ކުށްކުރާ ވާހަކައެވެ. މިވެނި މީހަކު މިވެނި ކުށެއްކޮށްފި، އެވެނި މީހަކު ކުށެއްކޮށްގެން އެބަ ހޯދާ ފަދަ އަޑުތަކެވެ. އަޑުއަހާމީހާ އަކީ ބުއްދިއެއް ނެތް މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ ތިމާގެ ބުއްދީގެ މައްޗަށް ބާރެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައިވާނަމަ އޭނައަށް ފެންނާނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުށްވެރިންނެވެ. މިއީ މިއަދު ދިވެހި މި ކުޑަ ޖަޒީރާ ގައުމުގެ ހާލަތެވެ. އެއްބައްރަކަށް އޮތްނަމަ ނޫޅެވޭވަރަށް ކުށްކުރާ މީހުން ހޭލަމޭލައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ.

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދުވަހަކުވެސް ދަޢުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުގެންދެވޭ މީހަކަށް ކުށްކުރުމަކީ ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ކޮށްފިނަމަ ބޮޑު އަދަބު ލިބެންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ތިމަންނަ މިވެނި ތަނެއްގައި އެވެނި މަޤާމެއްގައި ހުރިނަމަ މިވެނިއެވެނި އަދަބު ދޭނަމޭ ބުނާމީހުންވެސް މަދުންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުން ފެނެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ކުށްވެރިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ވިސްނާނުލައެވެ.

ކުށެއް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި އެއްވެސް މީހަކު ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ހިގާށޭ ރަގަޅު ވަރެއްގެ ކުށެއް ކޮށްލަމާއޭ ކިޔާފަ އެއްވެސް ބަޔަކު ގުރޫޕް ހަދައިގެން ކުށެއްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. މީސްމީހުން ކުރަނީ އެކިއެކި ޢަމަލުތަކެވެ. ކަންކަމެވެ. މަސްވެރިންތަކެއް މަހަށްގޮސް ބާނާ މަސް ނުކިރިގެން އެކަމާއި އައި ރުޅިން ގޮސް މަސްތައް އަތޮޅު އޮފީހަށް އަޅާލީ ކުށެއް ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އެއީ އެމީހުން އެވަގުތު އައިސްފައި ހުރި ރުޅިއެއްގެ ސަބަބުން ކުރިކަމެކެވެ. ރެޔާއި ދުވާލު ކުރާ މަސައްކަތުން މަންފާއެއް ނުލިބި ނުއަގުގައި ވިއްކާލަން ޖެހޭތީ އުފެދުނު ޖަޒުބާތުތަކެއްގެ ނަތީޖާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުށްވެރިވީއެވެ.

ގަބުރު މަތީގައި ނަމާދު ކުރުމަކީ ހަރާމްކަމެއްކަމުގައި ދީން ދަންނަ މީހުން ބުނާ އަޑުއިވޭތީ ގަބުރު ހުރި މިސްކިތެއްގައި ނަމާދު ނުކުރަންވެގެން ގެޔެއްގައި ނަމާދު ކުރިމީހުން އެނަމާދު ކުރީ ކުށެއް ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އެމީހުންނަށް ލިބިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުން ނަމަ ގަބުރުމަތީގައި ނަމާދުކުރުންފަދަ ބޮޑު ކުށަކަށް އަރައިނުގަތުމަށްޓަކައި ކުރިހެޔޮ ކަމެކެވެ. ނުބައިކަމެއް ނުކުރަންކުރި ހެޔޮކަމުގެ ސަބަބުންވެސް ކުށްވެރިވީއެވެ.

ދުވަހު ނޫހެއް ހުއްޓާލަންޖެހުމާއި އޮންލައިން ނޫހެއް ހުއްޓާލުމާއި ނޫސްވެރިޔަކު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން އެކަންކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ނޫސްވެރިންތަކެއް ނުކުމެ ވަކިސަރަހައްދެއްގައި އިށީދެގެން މަޑުންތިބީ ކުށެއް ކުރާކަށް ނޫނެވެ. އެމީހުން އާމްދަނީ ހޯދަންކުރާ މަސައްކަތް ބަޔަކު ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ހުއްޓުވަމުންދާކަމަށް ފެންނާތީ އެބަޔަކަށް އެމީހުންނަށް އެކަން އެނގޭކަން ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަންގާށެވެ. އެބަޔަކަށް އެކަން އެނގުނެއްކަމަކު އާޚިރުގައި ކުށްވެރިވީ އެހިތްވަރު ކުރި މީހުންނެވެ.

މިފަދަ ކޮންމެ ހާދިސާއަކާއި ދެމެދު ވިސްނާލުމުން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ކުށެއްކަމުގައި ނުވާކަންތައް އަނެއްބަޔަކު ނުކުމެ ކުށެއް ކަމުގައިހަދާ ކުށްވެރިކުރާކަމެވެ. ކުށްވެރި ކުރާ މީހުން ކުށްވެރި ކުރަނީ ކުށްވެރިކުރަން ނިންމާ މީހާއަށް މިހެދެނީ ގޯހެއްކަން އެނގިހުރެ އިތުރު ބަޔަކު އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެތީ ބިރު ދެއްކުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ކުށްވެރިކޮށް ލިޔުން ހަދާ އެލިޔުން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާ ތަކަށް ހުށަހަޅާ އެތަނުން އެއަށް ފައިސިލާކޮށް އެނިންމި ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް އަދަބުދީ ނިންމަނީ ބާރުހުރިފަރާތުގެ ބަތާ ކައިގެން އުޅޭ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ދިވެހީންނެވެ. މިއިން މީހަކު ކުރާ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ކުށްވެރިކުރަން އެހެން ބަޔަކު އުޅޭތަން ފެންނައިރަށް ހޯހޯ ގޮވާ ރޮއިއާދޭސް ކުރަމުން ދުވާނެއެވެ. މިއީ ފަނާކުރުވަނިވި ޖަންގަލީގެ ނިމުމެއް ނެތް އުޞޫލެވެ.